Welche Stückl ma spuiln

De Stückl san fia Kinda ab 4 Jahr. Kleanane derfa a kemma, solltn aba eahnane Eltern oda andane Erwachsne dabei hobm. Und üba Groaße, de gern ins Kasperltheater genga, gfrein ma uns a.

A jeds Stückl dauat so um de 30 Minutn. 

Kasperl und Sepperl

Kasperl und da Sonntagsbratn / da Geburtstagskuacha / de Bratwürscht
Je nach Anlass kennan da Großmuatta a Bratn, a Kuacha oder Bratwürst abhandn kemma.

Kasperl und da bäse Teife
Da legt sich de Großmuata mit m Teife o mit fatale Folgn.

Kasperl und da dumme Räuba
Da kapiert da Räuba net, was da Teife für a Spui mit eahm treibt.

Kasperl und da Hexntrank
Da kriagt de Hex an König dazua, dass a macht, was sie wui.

Kasperl und de Flaschnpost
Da hat de Hexe de Prinzessin entführt. Kasperl und Sepperl solln s mitm Wassermann zsamm befrein.

Kasperl und des Zauberbuach
Da helfa da Kasperl und Sepperl am Zauberer, sei Zauberbuach
wiedazufindn.

Kasperl und des Schlossgschpenst
Da rettn da Kasperl und Sepperl de Nachtruah vom König.

Kasperl und de drei Wünsch
Da macht da Sepperl an ganz an blädn Fehla.

Kasperl und Sepperl auf Schatzsuche
Da woilln da Kasperl und da Sepperl an Schatz findn.

Kasperl und de Weißwürscht
Da kummt da König auf Bsuach zur Großmuatta.

Kasperl und da gierige Bänker
Da klaut da Bänker da Großmuatta ihr Geld
 

Unserne Weihnachtsstückl

Kasperltheater mit Figuren 

De Stückl passn in d Advents- und Weihnachtszeit:

Kasperl und da Krampus
Wia da Nikolaus zum Krampus kemma is.

Kasperl und da verhexte Wunschzettl
Da stehna ganz varruckte Sachan aufm Wunschzettel.

Kasperl und da Stern von Bethlehem
Da rettn da Kasperl und da Sepperl de Weihnachtsgschicht.

Kasperl und da Adventskranz
Da vaschwindt da Adventskranz, den de Großmuatta selba gmacht hat.

Kasperl und des Krippenspui
Da hat des Krokodui a fast unlösbars Problem.

Kasperl und de Weihnachtsplatzerl
Da kummt da Großmuatta des Weihnachtsgebäck abhandn.